Životopis

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

narozen: 28. 10. 1952 v Praze

Profesionální životopis

1978-1981
asistent Fyziologického ústavu FVL UK (výzkumné zaměření na biokybernetiku a modelování fyziologických funkcí, publikované práce - modely neuronu, modely respiračních funkcí)

1981
dosud III. interní klinika VFN a 1. LF UK (publikované práce zejména z metabolické péče, informatiky, matematického modelování, diabetologie a obezitologie, hormonálních regulací)

1981-1984
sekundární lékař na různých odděleních kliniky

1984-1988
sekundární lékař na metabolické jednotce

1988-2001
sekundární lékař, odb asistent resp. docent  na různých odděleních kliniky, vedoucí oddělení D2 od r. 1992

do 1992
odborný asistent

1993-1999
proděkan 1.lékařské fakulty UK pro rozvoj

od 2001
- přednosta III. intrení kliniky UK-1.LF a VFN

Práce
- 1987 kandidátská Univerzita Karlova vnitřní lékařství Počítačová podpora metabolické péče

- 1992 habilitační Matematické modelování ve vnitřním lékařství

-2001 doktorská Kvantifikace vztahů u iobezity diabetu a metabiolického syndromu

Jmenování profesorem

- 2002 Univerzita Karlova vnitřní lékařství

od 1999 do 2005
- děkan 1. lékařské fakulty
- předseda vědecké rady 1.LF UK

Zdravotnické aktivity

1983-dosud
Ambulance pro obesitu, diabetes a metabolická onemocnění


1993-2001
- vedoucí lůžkového oddělení D2 III. interní klinika 1.LF UK a VFN
-
od prosince 2001 přednosta kliniky
 

2001-dosud
přednosta III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1.LF UK
a VFN

Ocenění

Vědecké aktivity a granty

1978-1981
asistent Fyziologického ústavu FVL UK (výzkumné zaměření na biokybernetiku, modely neuronu a modelování fyziologických funkcí, publikované práce - modely neuronu, modely respiračních funkcí)
dále na III. interní klinice

1981-1990

počítačová podpora metabolické péče, modelování glykace hemoglobinu, modelování inzulinových receptorů, modely glykoregulace, počítače
v dietologii, konzultační systémy pro dávkování inzulinu

1990-dosud
výzkum v oblasti obezity, diabetu, metabolické péče a lékařské informatiky

Klinické studie

Odpovědný řešitel cca 10  klinických studií z oblasti diabetologie, obesitologie a metabolických onemocnění, kurs GCP v rámci investrigátorských meetingů

- Školitel v Oborové radě fyziologie
- Člen Oborové rady Biofyzika a místopředseda oborové rady Biomedicínská informatika

Ukončené a úspěšně obhájené práce doktorandů:

Aktuálně školitelem:

 • Dr. Holcát - fyziologie  téma: Matematické modelování statoakustického orgánu- ve studiu je málo aktivní
 • Dr. Štuka - Biomedicínská informatika
 • mgr. Telička- Biomedicínská informatika 
 • Dr. Svobodová - fyziologie  téma: Kancerogeneze u diabetu 2.typu
 • Dr. Stránská - fyziologie
 • Dr. Šomloová - fyziologie
 • Zahraniční pobyty

  Citace

  Vzdělání

  1959-1968 Základní devítiletá škola nám. Svobody A, v Praze 6 Bubenči
  1968-1972 Akademické gymnasium Praha 1, Štěpánská 22, humanitní větev s rozšířeným vyučováním latině a řečtině.

  1972-1978  Fakulta všeobecného lékařství UK obor therapie

  1985-1988 Postgraduální kurs MFF UK Matematická informatika a konstrukce programových systémů

  2001-2003  Kurs MBA Prague intrenational business school