20. září 2020
home  |  registrace  |  login
Funkce ve společnostech   (rubrika: Funkce a členství)

Aktuálně
člen předsednictva České lékařské společnosti,  člen vědecké rady ČVUT,   člen vědeckých rad 1.LF UK, LF UK Plzeň, LF UK Hradec Králové, místopředseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
předseda readakční rady časopisu Medicína po promoci, člen redakčních rad časopisů Vnitřní lékařství, Časopis lékařů českých.
člen výboru České diabetologické a České obezitologické společnosti, člen kolegia elektronické univerzity EUNI, člen revizní komise výboru Společnosti klinické výživy a metabolické péče, člen představenstva ČLK Praha 2 

1988-dosud
- každoročně člen programového výboru seminářů Medsoft

od 1992
5x člen programového výboru evropských konferencí Computers in Diabetes

1993-1999
proděkan 1. lékařské fakulty UK pro rozvoj

1999-2005
děkan 1. lékařské fakulty UK

2005
kandidatura na rektora UK

2000 a 2003
člen programového výboru  konferencí IFAC v Greifswaldu a Melbourne

2001
Evropské simulační multikonference v Praze 2001

2004
předseda vědecké rady ministerstva zdravotnictví

1999-2008
člen resp. předseda oborové komise 10 a 9 Intrení grantové agentury MZ

2006-dosud
garant studia na  Univerzitě Konštantína Filosofa v Nitře

2006-2008
člen subkomise pro lékařské fakulty Akreditační komise MŠMT
‹‹ do rubriky "Funkce a členství"  |  vytisknout text